KANCELARIA


Sakrament Chrztu Świętego


1. Rodzice mają się zatroszczyć, aby chrzest dziecka odbył się w pierwszych tygodniach życia lub bez zwłoki, gdy dziecku zagraża śmierć.

2. Chrzest dziecka ma się odbyć w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców dziecka. Chrzest z innej parafii może się odbyć na podstawie pisemnej zgody własnego proboszcza.

3. Do godnego ochrzczenia dziecka wymaga się, „aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie” (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan.868 § 2). 

4. Chrzest zgłasza matka, ojciec lub prawny opiekun dziecka. W kancelarii należy przedstawić:

1. odpis Aktu Urodzenia dziecka z USC;

2. zaświadczenie o chrzestnych od ich własnego proboszcza, że mogą pełnić obowiązek chrzestnych (jeśli mieszkają w innej parafii).

Warunki jakim powinni odpowiadać rodzice chrzestni wg Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Chrzestni winni mieć ukończone 16 lat, przyjęty sakrament bierzmowania i być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeńskich sytuacjach nieregularnych czyli związkach niesakramentalnych (Encyklika Familiaris Consortio w nr 79-82 wymienia tutaj tzw. „małżeństwo na próbę”, wolne związki i katolików złączonych tylko ślubem cywilnym) oraz młodzież szkolna, która nie uczestniczy w katechizacji. Ro­dzice naturalni, o ile nie mają przeszkód, a rodzice chrzestni zawsze powinni w czasie obrzędu chrztu świętego przystąpić do Komunii świętej ( w przypadku związku niesakramentalnego nie można uzyskać rozgrzeszenia).

Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.


Sakrament Małżeństwa


Aby zawrzeć sakrament małżeństwa należy: „zgłosić się do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu” i przedłożyć następujące dokumenty:

1.      Metryka chrztu świętego z parafii, gdzie chrzest był udzielony (ważna 6 miesięcy);

2.      Świadectwo bierzmowania z parafii, gdzie sakrament był przyjęty (gdy nie ma adnotacji na metryce);

3.      Zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim;

4.      Zaświadczenie z USC (3 egz.) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważne 3 miesiące);

5.      Dowód osobisty;

6.      Licencja lub pisemna zgoda własnego proboszcza jednej z parafii narzeczonych, jeśli ślub ma się odbyć poza własną parafią (według miejsca zamieszkania).

Na spisanie zapowiedzi i rozmowę kanoniczno – duszpasterską ( protokół przedmałżeński )

umawiamy się z księdzem wcześniej. 

Po dostarczeniu powyższych dokumentów w kancelarii parafialnej odbywa się rozmowa kanoniczno-duszpasterska, która związana jest ze spisaniem protokołu przedmałżeńskiego. Prowadzący powyższą rozmowę wystawia również dokument – prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w parafii drugiego z narzeczonych, który trzeba osobiście dostarczyć do parafii. Po spisaniu protokołu narzeczeni zobowiązani są do odbycia dwóch spowiedzi przedmałżeńskich ( rachunek sumienia przygotowujący do pierwszej spowiedzi przedślubnej znajdziemy w zakładce „Na drodze do sakramentów” ).

Narzeczeni przychodzą do kancelarii po raz drugi przed samym ślubem. Powinni przynieść wtedy zwrot wygłoszonych zapowiedzi, który otrzymają z parafii, podać dane osobowe świadków małżeństwa (muszą być to osoby pełnoletnie; wymagane dane: imiona, nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania), oddać karteczki potwierdzające odbycie spowiedzi przedmałżeńskich, złożyć podpisy na odpowiednich dokumentach ślubnych, omówić ostatnie kwestie dotyczące wyglądu uroczystości sakramentu małżeństwa.


Sakrament Bierzmowania


Do sakramentu bierzmowania przystępują uczniowie klasy ósmej szkoły podstawowej. Przygotowanie do bierzmowania składa się z dwóch etapów:

– przygotowanie w ramach katechezy szkolnej

– przygotowanie w ramach spotkań formacyjnych w parafii


Sakrament chorych


Chorych odwiedzamy regularnie w każdy pierwszy piątek miesiąca. Natomiast na każde żądanie możemy odwiedzić osobę chorą, jeśli zachodzi taka potrzeba. Zgłosić można to osobiście lub telefonicznie. W domu należy przygotować stół nakryty białym obrusem, krzyż, zapaloną świecę i wodę święconą. Prosimy nie odkładać wizyty kapłana u chorego do ostatniego momentu, kiedy często chory jest już nieprzytomny i nieświadomy tego, co się z nim dzieje. Skuteczność sakramentów zależy przecież od ich świadomego i wolnego przyjęcia.


Pogrzeb


1. Należy zgłaszać w kancelarii parafialnej przynajmniej dzień przed pogrzebem.

2. Konieczne jest świadectwo zgonu osoby zmarłej.

3. W przypadku osoby zmarłej z innej parafii należy przynieść pisemną zgodę właściwego proboszcza.